wilg

Informatie over de vereniging JBW

De vereniging "Het Joodse Begrafeniswezen te Amsterdam" is de enige organisatie die begrafenissen verzorgt op de begraafplaatsen van de NIHS en de PIG. Op verzoek worden op andere begraafplaatsen begrafenissen uitgevoerd.

Het lidmaatschap geeft, in geval van overlijden, onder meer recht op:

  1. De verzorging van een teraardebestelling op een der begraafplaatsen van de bij het NIK of PIK aangesloten gemeenten, mits daarvoor toestemming is verkregen van de desbetreffende gemeente (teneinde derhalve volledig profijt te kunnen hebben van het lidmaatschap, dient men ook lid te zijn van de NIHS of van de PIG; lidmaatschap bij één dezer gemeenten impliceert echter niet automatisch lidmaatschap bij het JBW).
  2. Het doen uitspreken van een hespeed (rouwrede) bij de teraardebestelling.
  3. Financiëel:
    • Een reglementaire vergoeding van € 920,- bij de begrafeniskosten (hierbij zit een tegemoetkoming van € 320,- voor de plaatsing van een zerk bij inbegrepen).
    • Geen berekening van administratiekosten ad € 900,-.
    • Desgewenst gratis gebruik van onze aula aan Ter Kleef (voor niet-leden € 650,-).

Toelatingscriteria

Voor toelating tot het lidmaatschap komen in aanmerking mannen en vrouwen, die halachisch jood zijn en die de leeftijd van 76 jaar nog niet hebben bereikt. Leden verbinden zich per kalenderjaar. Eventuele opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden aan het secretariaat voor 31 december van enig jaar. Indien men in de loop van enig jaar toetreedt is men verplicht de contributie over het gehele jaar te betalen.

De contributie bedraagt € 18,- per persoon per twee jaar.

Personen die de 26-jarige leeftijd hebben bereikt, kunnen slechts als lid toetreden na betaling van een eenmalige inkoopsom.
26 t/m 30 jaar € 150,-
31 t/m 35 jaar € 250,-
36 t/m 40 jaar € 300,-
41 t/m 45 jaar € 350,-
46 t/m 50 jaar € 450,-
51 t/m 55 jaar € 550,-
56 t/m 60 jaar € 650,-
61 t/m 65 jaar € 750,-
66 t/m 70 jaar € 850,-
71 t/m 75 jaar € 1000,-
Aan dit on-line overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, maar voor nadere informatie zijn wij ten alle tijde bereid met U een afspraak te maken.

Tot slot spreekt het bestuur de wens uit dat U tot 120 jaar geen gebruik van onze diensten hoeft te maken.